نوآموزان برتر سال ۱۴۰۰

امیر حسین پور
امیر حسین پور کنکور پایه تحصیلی : شهر : کاشمر رتبه : فوریتهای پزشکی
محمدحسین پورموسی
محمدحسین پورموسی کنکور پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : مشهد
معراج نورزاده
معراج نورزاده کنکور پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : فرهنگیان
رسول حسینی
رسول حسینی کنکور پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : کاشمر رتبه : فرهنگیان