معرفی پرسنل

 • حسین ایرانی

  حسین ایرانی

  ابتدایی خدمات
 • امیر حسین خوشرو اول

  امیر حسین خوشرو اول

  کارشناسی کامپیوتر-نرم افزار معاونت IT
 • حمید عباس زاده

  حمید عباس زاده

  کارشناسی ادبیات عربی معاونت پرورشی
 • علی قادری

  علی قادری

  کارشناسی ادبیات فارسی معاونت آموزشی
 • علی اکبر زنده دل

  علی اکبر زنده دل

  کارشناسی ارشد جغرافیا مدیریت